Egersund byhistoriske leksikon

Kirkegården på Årstad

Kirkegården på Årstad, 1918. Foto: A. S. Pedersens eftf./DF

I 1876 var det tre gravplasser i sognet: Gravplassen ved Egersund kirke, Gravplassen ved Gamle Prestegårdsvei og Gravplassen ved Gamleveien. Men behovet var større enn det disse plassene kunne dekke. Det ble derfor kjøpt inn to større jordstykker på Årstad til kirkegård, et i 1876 av Lars T. Årstad og et i 1884 av Tønnes T. Årstad. Et av disse stykkene kaltes Påskebakken, og var et stykke der ungdommen kom sammen om våren og moret seg. Det andre stykket het Storevollen.

Disse innkjøpene var starten for kirkegården på Årstad, men mer grunn ble kjøpt til etter hvert, både av byen og herredet. Kirkegården på Årstad er fortsatt i bruk (2012).1)

Menigheten Samfundet har også en kirkegård på Årstad. Denne grenser til kirkegården på Årstad på tre kanter og ellers til Rundevollsveien.

1)
Kilde: A. Salveson: Jubileums- og bygdebok for Eigersund Herad, s. 82; I. Mehus: Stedsnavne i og omkring Egersund – hva de lærer os. Særtrykk av Egersundsposten 1938.