Egersund byhistoriske leksikon

Egersund vannverk

Egersund vannverk er en del av den ordinære virksomheten til Eigersund kommune og har som oppgave å skaffe abonnentene tilstrekkelig og hygienisk tilfredsstillende drikkevann.

Det første forsøk på å skaffe byen et vannverk ble gjort i 1861, men dårlig økonomi satte en stopper for planene. Ti år senere ble spørsmålet tatt opp igjen, men stadig var økonomien for svak til at tanken kunne bli til virkelighet. I 1875 ble det imidlertid fortgang i saken. Da hadde Samlaget for Brændevinshandel i Egersund startet sin virksomhet, og det meste av overskuddet herfra ble brukt til beste for byens befolkning, bl.a. til vannverket. Dermed ble planlegging satt i gang, og det ble søkt Kongen om tillatelse til å bygge anlegget. Slik tillatelse ble gitt av Kong Oskar II den 29. juni 1876.

Byggearbeidene ble igangsatt umiddelbart, og det ble bygd magasiner i Sandtjødne, Kjerketjødne og Tveidatjødne. Fra magasinene ble vannet ledet i steinsatte kanaler til et inntaksbasseng og herfra i ledning til byen.

Kart: Reidun Lædre

Den 20. mars 1877 kunne de første abonnenter i byen koble seg til vannledningen. Allerede samme år måtte magasinene utvides – det var et krav fra den kommisjonen som skulle godkjenne vannverket og gå god for at magasinene inneholdt tilstrekkelig med vann til å kunne slokke en større brann og således gi grunnlag for reduksjon i brannforsikringspremien.

Siden ble det utført flere større utbygginger: Første vannbasseng ble bygd i 1881; Sandtjødne ble utvidet i 1889; Sandtjødne, Kjerketjødne og Tveidatjødne ble utvidet i 1897; Nordsjøen ble anlagt i 1920. Det var også planer om enda større utvidelser i området, men disse ble aldri gjennomført. I dag inngår ingen av disse bassengene i vannverket, men området er i dag et populært friluftsområde, Vannbassengan.

I stedet utgjøres dagens magasin av Kråkevatnet og Holmavatnet. Kråkevatnet ble knyttet til vannverket i 1941, Holmavatnet i 1957. Den (hittil) siste kapasitetsutvidelsen ble gjort i 1970, da både Kråkevatnet og Holmavatnet ble hevet, førstnevnte med 2 meter og sistnevnte med 4 meter. Samlet magasinkapasitet er 2,3 mill. m3 vann.1)

En fyldigere historikk om Egersund vannverk kan du lese her.

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Fra vin til vann. Egersund vannverk 1878 - 1993. Dalane Folkemuseums årbok nr. 15, s. 35 f.